Polityka prywatności

TCA Broker ubezpieczeniowy Edyta Kotlimowska zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, iż:
1).  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TCA Broker ubezpieczeniowy Sp. z o.o.
2). KONTAKT Z ADMINISTRATOREM: edyta.kotlimowska@tca-broker.pl, tel. 48 363 36 96
3). CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRZETWARZANIA:
1. w związku z wykonywaniem czynności brokerskich (innymi słowy: zawarcia i wykonywania umów pośrednictwa ubezpieczeniowego (art. 6 ust. 1 b RODO);
Zgodnie z art. 4.2 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, czynnościami brokerskimi są:
a) wykonywanie czynności w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, polegające na zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia,
b) wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia,
c) uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie,
d) organizowaniu i nadzorowaniu czynności brokerskich.
2. w celach  marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora,– podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz Mocodawcy.
4)UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH:
Państwa dane mogą być przekazywane:
a) ubezpieczycielom oraz reasekuratorom, rzeczoznawcom i innym podmiotom likwidującym szkody w imieniu Ubezpieczycieli w  związku z wykonywaniem czynności brokerskich oraz wykonaniem umowy ubezpieczenia,
b) podmiotom przetwarzającym Państwa dane w naszym imieniu i na podstawie zawartych z nami umów świadczącym na naszą rzecz usługi oceny ryzyka, rachunkowe, doradcze, prawne oraz podatkowe,
c) innym podmiotom, które jako administratorzy przetwarzają Państwa dane we własnym imieniu
– prowadzącym działalność pocztową lub kurierską – w związku z przekazywaniem korespondencji,
– podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. bankom) – w związku z dokonywanymi płatnościami;
5) PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH:
Posiadają Państwo prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
b) wniesienia sprzeciwu;
c) przenoszenia danych;
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego;
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, gdy podstawą przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody;
6) PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH:
Państwa dane osobowe będą przechowywane w celach, dla których je zebraliśmy, odpowiednio:
a) do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub
b) do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora lub
c) do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia.
7) INFORMACJA DOTYCZĄCA DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
a) w przypadku umów -podanie danych jest warunkiem zawarcia lub wykonania umowy, a w konsekwencji świadczenie umowne może nie zostać spełnione.
b) w przypadku przetwarzania danych ze względu na interes administratora przekazywanie danych jest dobrowolne.
8) ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji;