TCA Broker

Witaj! Przygotowaliśmy 1 ofertę ubezpieczenia specjalnie dla Ciebie!
Wybrałeś Kierunek inny Uzupełnij dane osoby zgłaszającej osobę Ubezpieczoną
Jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym albo studentem samodzielnie opłacającym składkę – wpisz swoje dane.
Okres ubezpieczenia: 14.06.2024 - 31.10.2024 Łączna składka zryczałtowana: 52.00 Imię: Drugie imię: Nazwisko: Telefon: PESEL: Data urodzenia:
Adres:Adres do korespondencji:Adres e-mail:
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków:

Pakiet 1.

Opcja podstawowa


– 12 różnych świadczeń w opcji PODSTAWOWEJ
– uszczerbek ustalany na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk

Składka zryczałtowana
/ 52 PLN

/ suma ubezpieczenia
50 000 PLN

Świadczenie Wysokość świadczenia Informacje dodatkowe
uszczerbek na zdrowiu
w wyniku NW
1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu, max 100% SU uszczerbek na zdrowiu ustalany na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk
śmierć Ubezpieczonego
 w wyniku NW
100% SU za NW uważa się również

zawał serca i udar mózgu, w przypadku Ubezpieczonego będącego dzieckiem w rozumieniu OWU

śmierć Ubezpieczonego
 w wyniku NW na terenie placówki oświatowej
dodatkowe świadczenie

100% SU

koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz

 

 koszty zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej

do 30% SU

 

 

 

do wysokości 200 zł

zwrot kosztów za zakup np. stabilizatora, kołnierza ortopedycznego

 

 

zdarzenie w wyniku NW na terenie placówki oświatowej, które spowodowało uszkodzenie ciała wymagające interwencji lekarskiej w placówce medycznej

koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 30% SU zwrot kosztów dla osoby trwale niezdolnej do pracy w dotychczasowym zawodzie
uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 1% SU jednorazowe świadczenie, warunek: padaczka rozpoznana po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia
rozpoznanie sepsy u Ubezpieczonego będącego dzieckiem 10% SU jednorazowe świadczenie, warunek: sepsa rozpoznana po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia
śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW 10% SU wypłata za 2 zdarzenia w okresie ubezpieczenia
pogryzienie przez psa,

 

pokąsanie, ukąszenie

1% SU

 

2% SU

jednorazowe świadczenie

 

jednorazowe świadczenie, warunek: pobyt w szpitalu minimum 2 dni

wstrząśnienia mózgu
w wyniku NW
1% SU jednorazowe świadczenie, warunek: pobyt w szpitalu minimum 3 dni
zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie gazami bądź porażenie prądem lub piorunem 2% SU jednorazowe świadczenie, warunek: pobyt w szpitalu minimum 3 dni
rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozą, wścieklizny) 5% SU jednorazowe świadczenie, warunek: choroba rozpoznana w okresie ubezpieczenia
OPCJA HEJT STOP Pomoc IT – usunięcie lub zablokowanie przez informatyka dostępu do negatywnych, obraźliwych lub bezprawnie udostępnionych informacji o Ubezpieczonym (zabezpieczenie i/lub wsparcie w usunięciu treści), a także w miarę możliwości identyfikacja sprawcy
Pomoc prawna – pomoc dotycząca sposobu postepowania w przypadku niepożądanego zdarzenia w sieci, zabezpieczenie dowodów, wsparcie prawne Ubezpieczonego w zgłoszeniu zdarzenia na Policję,
w procesie interwencji, w dochodzeniu odszkodowania od sprawcy, sporządzaniu wniosków o zablokowanie treści

Pomoc psychologiczna – konsultacje zdalne realizowane przez specjalistów

Opcje dodatkowe


Opcja dodatkowa: Wysokość świadczenia Suma Ubezpieczenia
Opcja Dodatkowa D3 – pobyt w szpitalu w wyniku NW 1% SU za każdy dzień (świadczenie od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, pod warunkiem 2
dniowego pobytu w szpitalu)
10 000 zł
Opcja Dodatkowa D4 – pobyt w szpitalu w wyniku choroby 1% SU za każdy dzień (świadczenie od trzeciego dnia pobytu w szpitalu) 10 000 zł
Opcja Dodatkowa D5 – Poważne Choroby 100% SU
w przypadku rozpoznania Poważnej Choroby:
nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplantacja głównych organów, poliomyelitis, utrata
mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I,
niewydolność serca, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
1 000 zł
Opcja Dodatkowa D8 – koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku zwrot kosztów do 100% SU w tym podlimit na:
• zwrot kosztów rehabilitacji, nie więcej niż 1 000 zł;
• zwrot kosztów operacji plastycznych, nie więcej niż 5 000 zł
• zwrot kosztów leków, nie więcej niż 500 zł
10 000 zł
Opcja Dodatkowa D9 – czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki lub pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku 1% sumy ubezpieczenia/ za każdy dzień 3 000 zł
Opcja Dodatkowa D10 – rozpoznanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca jednorazowo 100% SU 1 000 zł
Opcja Dodatkowa D11 – koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 100% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 300 zł za każdy ząb 5 000 zł
Opcja Dodatkowa D12 – uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku 100% SU 150 zł
Opcja Dodatkowa D16 – koszty pogrzebu Ubezpieczonego zwrot do 100% SU 5 000 zł
Opcja Dodatkowa D17 – Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy • 1.000 zł w przypadku rozpoznania boreliozy
• usunięcie kleszcza – zwrot do 150 zł
• badania diagnostyczne potwierdzające
• lub wykluczające zakażenie boreliozą – zwrot do 150 zł
• antybiotykoterapia zalecona przez lekarza – zwrot do 200 zł
1 500 zł
Hejt Stop Świadczenie zgodnie z owu Zgodnie z owu

POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

Działając na podstawie art. 812 § 8 k.c. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Vienna Insurance Group wskazuje różnice pomiędzy proponowaną treścią oferty/umowy ubezpieczenia a OWU EDU PLUS
zatwierdzonych uchwałą nr 1/18/04/2023 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance
Group z dnia 18/04/2023 roku.

§ 1

Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia
dodatkowe lub odmienne od OWU EDU PLUS:

1. § 12 ust. 1 pkt. 4) otrzymuje brzmienie:
„4) Opcja Dodatkowa D4 – pobyt w szpitalu w wyniku choroby – świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia
określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D4, za każdy następny dzień pobytu w szpitalu, począwszy od
drugiego dnia pobytu w szpitalu, w związku z chorobą, która została rozpoznana w trakcie trwania ochrony
ubezpieczeniowej, pod warunkiem

że pobyt w szpitalu trwał minimum 3 dni. W przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku
z tą samą chorobą świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, pod warunkiem że pobyt w
szpitalu trwał minimum 3 dni. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby przysługuje maksymalnie za 100
dni pobytu w szpitalu. Gdy wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest
objęty odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem że przyjęcie do szpitala nastąpiło w trakcie trwania
ochrony ubezpieczeniowej;.”

2. §12 ust 1 pkt 17) otrzymuje brzmienie:
17) Opcja Dodatkowa D17 – Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy – w przypadku ukąszenia Ubezpieczonego przez
kleszcza i
rozpoznania u Ubezpieczonego boreliozy przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 1.000 PLN. Ponadto
przysługuje
zwrot udokumentowanych kosztów:
a) wizyty u lekarza w celu usunięcia wkłutego kleszcza – do wysokości 150 PLN;
b) badań diagnostycznych, których celem jest potwierdzenie lub wykluczenie zakażenia boreliozą – do wysokości 150
PLN;
c) antybiotykoterapii zaleconej przez lekarza (tj. antybiotyku zakupionego z recepty otrzymanej od lekarza), której
celem jest leczenie boreliozy spowodowanej ukąszeniem przez kleszcza – do wysokości 200 PLN;
o ile koszty te zostały poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 6 miesięcy od dnia ukąszenia
przez
kleszcza oraz nie zostały sfinansowane ze środków publicznych. Ukąszenie Ubezpieczonego przez kleszcza oraz
rozpoznanie
u Ubezpieczonego boreliozy muszą nastąpić w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej i zostać potwierdzone
dokumentacją
medyczną;

Aby przystąpić do ubezpieczenia
należy się zalogować.

/ Nie posiadasz konta? Zarejestruj się!

Logowanie

Zarejestruj się

Hasło zostanie wysłane na podany adres e-mail.

Trwa przekierowanie do płatności...
Aby poprawnie wystawić polisę, potrzebujemy kilku Twoich zgód: Ogólne Warunki UbezpieczeniaOgólne Warunki Ubezpieczenia OC
Składka za osobę 52.00