TCA Broker

Witaj! Przygotowaliśmy 1 ofertę ubezpieczenia specjalnie dla Ciebie!
Wybrałeś Kierunek inny Uzupełnij dane osoby zgłaszającej osobę Ubezpieczoną
Jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym albo studentem samodzielnie opłacającym składkę – wpisz swoje dane.
Okres ubezpieczenia: 14.06.2024 - 31.10.2024 Łączna składka zryczałtowana: 65.00 Imię: Drugie imię: Nazwisko: Telefon: PESEL: Data urodzenia:
Adres:Adres do korespondencji:Adres e-mail:
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków:

Pakiet 2.

Opcja podstawowa


– 12 różnych świadczeń w opcji PODSTAWOWEJ
– uszczerbek ustalany na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk

Składka zryczałtowana / 65 PLN

/ suma ubezpieczenia
50 000 PLN

oc w życiu prywatnym
/ suma ubezpieczenia
50 000 PLN

oc w związku z odbywaniem praktyk studenckich
/ suma ubezpieczenia
50 000 PLN

Świadczenie Wysokość świadczenia Informacje dodatkowe
uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW 1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu, max 100% SU uszczerbek na zdrowiu ustalany na podstawie Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu InterRisk
śmierć Ubezpieczonego  w wyniku NW 100% SU za NW uważa się również

zawał serca i udar mózgu, w przypadku Ubezpieczonego będącego dzieckiem w rozumieniu
OWU

śmierć Ubezpieczonego
 w wyniku NW na terenie placówki oświatowej
dodatkowe świadczenie

100% SU

koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz

 

 koszty zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW
na terenie placówki oświatowej

do 30% SU

 

 

 

do wysokości 200 zł

zwrot kosztów za zakup np. stabilizatora, kołnierza ortopedycznego

 

 

zdarzenie w wyniku NW na terenie placówki oświatowej, które spowodowało uszkodzenie ciała wymagające
interwencji lekarskiej w placówce medycznej

koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 30% SU zwrot kosztów dla osoby trwale niezdolnej do pracy w dotychczasowym zawodzie
uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 1% SU jednorazowe świadczenie, warunek: padaczka rozpoznana po raz pierwszy w okresie
ubezpieczenia
rozpoznanie sepsy u Ubezpieczonego będącego dzieckiem 10% SU jednorazowe świadczenie, warunek: sepsa rozpoznana po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia
śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku NW 10% SU wypłata za 2 zdarzenia w okresie ubezpieczenia
pogryzienie przez psa,

 

pokąsanie, ukąszenie

1% SU

 

2% SU

jednorazowe świadczenie

 

jednorazowe świadczenie, warunek: pobyt w szpitalu minimum 2 dni

wstrząśnienia mózgu
w wyniku NW
1% SU jednorazowe świadczenie, warunek: pobyt w szpitalu minimum 3 dni
zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie gazami bądź porażenie
prądem
lub piorunem
2% SU jednorazowe świadczenie, warunek: pobyt w szpitalu minimum 3 dni
rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych
(bąblowicy, toksoplazmozą, wścieklizny)
5% SU jednorazowe świadczenie, warunek: choroba rozpoznana w okresie ubezpieczenia
OPCJA HEJT STOP Pomoc IT – usunięcie lub zablokowanie przez informatyka dostępu do negatywnych, obraźliwych lub bezprawnie
udostępnionych informacji o Ubezpieczonym (zabezpieczenie i/lub wsparcie w usunięciu treści), a także w
miarę możliwości identyfikacja sprawcy
Pomoc prawna – pomoc dotycząca sposobu postepowania w przypadku niepożądanego zdarzenia w sieci,
zabezpieczenie dowodów, wsparcie prawne Ubezpieczonego w zgłoszeniu zdarzenia na Policję,
w procesie interwencji, w dochodzeniu odszkodowania od sprawcy, sporządzaniu wniosków o zablokowanie
treści

Pomoc psychologiczna – konsultacje zdalne realizowane przez specjalistów

Opcje dodatkowe


Opcja dodatkowa: Wysokość świadczenia Suma Ubezpieczenia
Opcja Dodatkowa D3 – pobyt w szpitalu w wyniku NW 1% SU za każdy dzień (świadczenie od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, pod warunkiem 2
dniowego pobytu w szpitalu)
10 000 zł
Opcja Dodatkowa D4 – pobyt w szpitalu w wyniku choroby 1% SU za każdy dzień (świadczenie od trzeciego dnia pobytu w szpitalu) 10 000 zł
Opcja Dodatkowa D5 – Poważne Choroby 100% SU
w przypadku rozpoznania Poważnej Choroby:
nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplantacja głównych organów, poliomyelitis, utrata
mowy, utrata słuchu, utrata wzroku, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I,
niewydolność serca, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
1 000 zł
Opcja Dodatkowa D8 – koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku zwrot kosztów do 100% SU w tym podlimit na:
• zwrot kosztów rehabilitacji, nie więcej niż 1 000 zł;
• zwrot kosztów operacji plastycznych, nie więcej niż 5 000 zł
• zwrot kosztów leków, nie więcej niż 500 zł
10 000 zł
Opcja Dodatkowa D9 – czasowa niezdolność Ubezpieczonego do nauki lub pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku 1% sumy ubezpieczenia/ za każdy dzień 3 000 zł
Opcja Dodatkowa D10 – rozpoznanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca jednorazowo 100% SU 1 000 zł
Opcja Dodatkowa D11 – koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 100% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 300 zł za każdy ząb 5 000 zł
Opcja Dodatkowa D12 – uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku 100% SU 150 zł
Opcja Dodatkowa D16 – koszty pogrzebu Ubezpieczonego zwrot do 100% SU 5 000 zł
Opcja Dodatkowa D17 – Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy • 1.000 zł w przypadku rozpoznania boreliozy
• usunięcie kleszcza – zwrot do 150 zł
• badania diagnostyczne potwierdzające
• lub wykluczające zakażenie boreliozą – zwrot do 150 zł
• antybiotykoterapia zalecona przez lekarza – zwrot do 200 zł
1 500 zł
Hejt Stop Świadczenie zgodnie z owu Zgodnie z owu

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym


Świadczenie Wysokość sumy ubezpieczenia
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym 50 000 zł
Rozszerzenie o OC w związku z odbywaniem praktyk uczniowskich/studenckich 50 000 zł
Rozszerzenie zakresu terytorialnego ubezpieczenia

POSTANOWIENIA DODATKOWE
I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

Działając na podstawie art. 812 § 8 k.c. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Vienna Insurance Group wskazuje różnice pomiędzy proponowaną treścią oferty/umowy ubezpieczenia a OWU EDU PLUS
zatwierdzonych uchwałą nr 1/18/04/2023 Zarządu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance
Group z dnia 18/04/2023 roku. oraz różnice pomiędzy proponowaną treścią oferty/umowy ubezpieczenia a OWU
odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym oraz nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych w
ramach oferty EDU Plus zatwierdzone uchwałą nr 05/06/07/2021 Zarządu InterRisk Towarzystwa Ubezpieczeń Spółki
Akcyjnej Vienna Insurance Group z dnia 6 lipca 2021 roku.

§ 1

Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia
dodatkowe lub odmienne od OWU EDU PLUS:

1. § 12 ust. 1 pkt. 4) otrzymuje brzmienie:
„4) Opcja Dodatkowa D4 – pobyt w szpitalu w wyniku choroby – świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia
określonej w umowie ubezpieczenia dla Opcji Dodatkowej D4, za każdy następny dzień pobytu w szpitalu, począwszy od
drugiego dnia pobytu w szpitalu, w związku z chorobą, która została rozpoznana w trakcie trwania ochrony
ubezpieczeniowej, pod warunkiem

że pobyt w szpitalu trwał minimum 3 dni. W przypadku kolejnych, następujących po sobie pobytów w szpitalu w związku
z tą samą chorobą świadczenie szpitalne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu, pod warunkiem że pobyt w
szpitalu trwał minimum 3 dni. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku choroby przysługuje maksymalnie za 100
dni pobytu w szpitalu. Gdy wypis ze szpitala nastąpi po zakończeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpitalu jest
objęty odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, pod warunkiem że przyjęcie do szpitala nastąpiło w trakcie trwania
ochrony ubezpieczeniowej;.”

2. §12 ust 1 pkt 17) otrzymuje brzmienie:
17) Opcja Dodatkowa D17 – Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy – w przypadku ukąszenia Ubezpieczonego przez
kleszcza i rozpoznania u Ubezpieczonego boreliozy przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 1.000 PLN. Ponadto
przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów:
a) wizyty u lekarza w celu usunięcia wkłutego kleszcza – do wysokości 150 PLN;
b) badań diagnostycznych, których celem jest potwierdzenie lub wykluczenie zakażenia boreliozą – do wysokości 150
PLN;
c) antybiotykoterapii zaleconej przez lekarza (tj. antybiotyku zakupionego z recepty otrzymanej od lekarza), której
celem jest leczenie boreliozy spowodowanej ukąszeniem przez kleszcza – do wysokości 200 PLN;
o ile koszty te zostały poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 6 miesięcy od dnia ukąszenia
przez kleszcza oraz nie zostały sfinansowane ze środków publicznych. Ukąszenie Ubezpieczonego przez kleszcza oraz
rozpoznanie u Ubezpieczonego boreliozy muszą nastąpić w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej i zostać
potwierdzone dokumentacją medyczną;

§ 2

Dla potrzeb niniejszej oferty/umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące postanowienia
dodatkowe lub odmienne od OWU Odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym oraz nauczycieli i
dyrektorów placówek oświatowych w ramach oferty EDU Plus:

1. do § 3 pkt 3 dodaje się ppkt 5:

5) Uprawianiem sportów również w klubach i sekcjach

2. § 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4) Ubezpieczeniem objęte są również szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego w związku z
użytkowaniem nieruchomości, pomieszczeń oraz znajdujących się w nich ruchomości z których Ubezpieczony korzysta na
podstawie umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, użyczenia, użytkowania lub innej umowy cywilnoprawnej.

3. w § 3 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

7) Odpowiedzialność InterRisk obejmuje szkody wynikające z przeniesienia przez
Ubezpieczonego wirusa HIV lub WZW.

4. pkt 1 w klauzuli NR 2 – ROZSZERZENIE UBEZPIECZENIA O OC ZA DELIKT W ZWIĄZKU Z
ODBYWANIEM PRAKTYK UCZNIOWSKICH otrzymuje brzmienie:

Zachowując postanowienia niniejszych OWU nie zmienione postanowieniami niniejszej
klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za pobraniem dodatkowej składki, InterRisk rozszerza ochronę
ubezpieczeniową o odpowiedzialność cywilną deliktową za szkody wyrządzone przez uczniów, studentów (praktykantów) w
ramach praktyk uczniowskich/studenckich (w tym również związane z praktykami nauczycielskimi) w zakładach
pracy/uczelniach/szkołach, z którymi szkoła/uczelnia podpisała porozumienie – umowę cywilnoprawną o prowadzenie
praktyk zawodowych.

Aby przystąpić do ubezpieczenia
należy się zalogować.

/ Nie posiadasz konta? Zarejestruj się!

Logowanie

Zarejestruj się

Hasło zostanie wysłane na podany adres e-mail.

Trwa przekierowanie do płatności...
Aby poprawnie wystawić polisę, potrzebujemy kilku Twoich zgód: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC
Składka za osobę 65.00